Nicolaas de Kroon

 

Transcriptie huwelijksakte Nicolaas de Kroon, pers. nr. 36 en Willemina Rense, pers. nr. 37

 

In den jare achttien honderd zeven en vijftig , den twaalfden Augustus Zijn voor ons ondergetekende Wethouder Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Rhenen verschenen Nicolaas de Kroon, jongeman oud vier en twintig jaren, koopman, geboren te Culemborg en wonende binnen deze gemeente, meerderjarigen zoon van Matthijs de Kroon, oud zes en vijftig jaren, koopman en van Maria Freher, oud zes en vijftig jaren zonder beroep, beiden binnen deze gemeente woonachtig - En - Willemina Rense, jongedochter, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep geboren en wonende binnnen deze gemeente, meerderjarige dochter van Bart Rense, tabaksplanter, wonende binnen deze gemeente en van Petronella van Veenendaal, overleden. Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, in hetwelk de ouders van den comparant alhier tegenwoordig verklaarden volkomen toestemmen. Zijnde het ons gebleken ten aanzien van den comparant door het ten deze overgelegd Certificaat, dat door hem aan zijn verpligting ten opzigte van den Nationale Militie is voldaan. Van welk voorgenomen huwelijk de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier hebben plaats gehad, namelijk de eerste op zondag den tweeden en de tweede op zondag daaraanvolgende den negenden, beiden der maand Augustus dezes jaars. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse gebragt zijnde hebben wij aan hun verzoek voldoende de aanstaande Echtgenooten in het openbaar afgevraagd of zij elkaar aannemen tot Echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja ! beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Matthijs de Kroon, oud zes en twintig jaren, broodbakker, wonende te Culemborg broeder van den comparant , Gijsbert van Veenendaal, oud twee en dertig jaren tabaksplanter, neef der comparante, Louis Prinsen oud vier en zestig jaren geregtsdienaar en Willem van Dijk, oud zeven en vijftig jaar, veldwachter, de drie laatsgemelden binnen deze gemeente woonachtig, welke acte na voorlezing door de comparanten, de ouders des comparants de vier getuigen en ons is onderteekend.

 

Ondertekend door: N. de Kroon; W. Rense; M. de Kroon; Maria Freher; M. de Kroon jr.; Gijsbert van Veenendaal; L. Prinsen en W. van Dijk