Coenraad van Viegen

 

Transcriptie geboorteakte Coenraad van Viegen, pers. nr. 32

 

In het jaar achttien honderd dertig, den derden der maand september, des middags ten twaalf uren, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken staat der gemeente Amerongen gecompareerd Hendrik van Viegen, oud vier en twintig jaren, tabaksplanter, wonende in deze gemeente aan den Achterweg no 65, welke ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijke geslacht, geboren den eersten dezer maand des avonds ten zeven uren ten zijne woonhuize uit hem Declarant en zijn huisvrouw Cornelia van der Lee aan hetwelk hij verklaart heeft den voornaam Coenraad te willen geven Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hulshof, oud vier en veertig jaren lapper en Gijsbert Overeem, oud dertig jaren dagloner beide in deze gemeente woonachtig. En hebben de vader en getuigen nadat hun deze acte was voorgelezen dezelve ??? ons geteekend.

 

Ondertekend door: Hendrik van Viegen, Gijs Overeem en Johannes Hulshof