Gijsbertje Hensen

 

Transcriptie geboorteakte Gijsbertje Hensen pers. nr. 19

 

In het jaar achttien honderd drie en zestig, den een en dertigsten dag der maand October verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rhenen Provincie Utrecht, Johannes Hensen oud drie en twintig jaren, van beroep tabaksplanter wonende te Rhenen Dewelke ons verklaarde, dat op den dertigsten dag der maand October dezes jaars, des namiddags ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B No. 232 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Cornelia Wildeman, zonder beroep, wonende binnen deze gemeente, deszelfs huisvrouw aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Gijsbertje. Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Dirk Takken oud vijf en dertig jaren, van beroep ijzersmid wonende te Rhenen en Adrianus Everardus van Voorthuisen oud negen en twintig jaren, van beroep broodbakker wonende te Rhenen als getuigen. Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorleezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.

 

Ondertekend door: J. Hensen; D. Takken en A.E. van Voorthuisen