Bart de Kroon

 

Transcriptie geboorteakte Bart de Kroon pers. nr. 18

 

In het jaar achttien honderd drie en zestig, den elfden dag der maand Julij verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rhenen Provincie Utrecht, Nicolaas de Kroon oud dertig jaren, van beroep tabaksplanter wonende te Rhenen Dewelke ons verklaarde, dat op den tienden dag der maand Julij dezes jaars, des avonds ten elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk C No. 89a is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Willemina Rense, zonder beroep, wonende binnen deze gemeente, deszelfs huisvrouw aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Bart. Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Willem van Dijk oud twee en zestig jaren, van beroep veldwachter wonende te Rhenen en Petrus van Voorthuisen oud een en veertig jaren, van beroep gemeentebode wonende te Rhenen als getuigen. Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorleezing, onderteekend met den comparant en de getuigen.

 

Ondertekend door: N. de Kroon; W. van Dijk en P. van Voorthuisen