Cuneira van Boort

 

Transcriptie geboorteakte Cuneira van Boort, pers. nr. 17

 

In het jaar achttien honderd drie en zeventig, den zeventienden dag der maand December, verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amerongen, Provincie Utrecht, Pieter van Boort oud vijfentwintig jaren, van beroep arbeider wonende te Amerongen. Dewelke ons verklaarde, dat op den zeventienden dag der maand December dezes jaars, des nachts ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B numero 342 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne huisvrouw Grietje Harmsen van der Vliet, zonder beroep alhier woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Cuneira. Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jan Bos oud eenenvijftig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Amerongen en Hendrik Harmsen van der Vliet oud eenendertig jaren, van beroep arbeider wonende te Amerongen als getuigen. Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met de getuigen, verklarende de comparant geen schrijven geleerd te hebben.

 

Ondertekend door : J. Bos en H. Harmsen van der Vliet