Coenraad van Viegen

 

Transcriptie geboorteakte Coenraad van Viegen, pers. nr. 16

 

In het jaar achttien honderd zeventig, den dertienden dag der maand Augustus, verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amerongen, Provincie Utrecht, Coenraad van Viegen oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Amerongen. Dewelke ons verklaarde, dat op den twaalfden dag der maand Augustus dezes jaars, des avonds ten elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B numero 66 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Aaltje van de Lustgraaf, zonder beroep alhier woonachtig, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Coenraad. Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jan Bos oud acht en veertig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Amerongen en Klaas Jan van Os oud zes en veertig jaren, van beroep gemeente ontvanger wonende te Amerongen als getuigen. Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen.

 

Ondertekend door : C. van Viegen, J. Bos en K.J. van Os