Stoffel van Viegen

 

Transcriptie huwelijksakte Stoffel van Viegen, pers. nr. 138 en Catharina Roua, pers. nr. 139

 

In het Jaar Een Duisend Agt Hondert en Dertien den Tienden dag van de Maand Februarij, zijn voor ons Maire Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente van Amerongen Canton Rhenen Departement van de Zuider Zee gecompareerd, Stoffel van Viegen Gebooren te Amerongen den Drie en Twintigsten dag van den Maand October Een Duisend Zeven Hondert Een en Negentig, Meerderjaarige Zoon van Saffrein van Viegen overleden en Gijsbertje Ketel woonende alhier, en Catharina Roua Meerderjaarige Dogter Dienstmaagd alhier haar ouders Zijn in dienst geweest van het Zwitsers Regiment aldaar beiden overleden en gemeld Catharina Roua in den Jaare 1794 of 1795 in het Arme Weeshuis te Arnhem opgenomen blijkens acte van Notoriteit alhier ingeleverd, welk ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken waar van de afkondigingen voor ons huis der Gemeente Zijn geschied namentlijk de eerste op de Tweede en deTweede op de derde Zondag der Maand Januarij Een Duisend Agt Hondert en dertien des voormiddags ten Elf uuren, geen verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer Kennis te zijnde gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlesing van de voorgemeld Stukken, alsmeede van het Zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Weboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk ieder der aanstaande Egtgnoten afgevraagd of zij malkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilde nemen waarop door elk derselve afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven Zijnde verklaare wij in Naam der wet dat Stoffel van Viegen en Catharina Roua door het Huwelijk verbonden Zijn van welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Viegen oud Twee en veertig Jaaren en Gijsbert van Viegen oud Veertig Jaaren beide Tabaksplanter Ooms van den Bruidegom en Gerrit Blankesteijn oud Drie en Dertig Jaaren Swager van de Bruid en Pieter Ketel oud Vijftig Jaaren beide Tabaksplanter onder deeze Gemeente.

 

Ondertekend door : Gerrit Blankestijn, Stoffel van Viegen, Gerrit van Viegen, Catharina Roua, Gijsbert van Viegen en Pieter Ketel