Wouter van Empelen


 


 

Transcriptie geboorteakte Wouter van Empelen

 

Op heden den Zestienden dag der maand February achttien honderd een en negentig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te AMERSFOORT, verschenen: Abraham van Empelen, van beroep metselaar oud achtentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard: dat op den Veertienden February dezes jaars, des avonds ten acht ure, binnen deze gemeente in het huis staande in de ...tstraat wijk D numero honderd vierennegentig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Geertruida Jacobs, zonder beroep, zijne echtgenoote wonende alhier welk kind zal genaamd worden Wouter.

Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Nicolaas Scheerder van beroep koopman oud vierentwintig jaren, en Nicolaas Vink van beroep stadsbode oud achtenvijftig jaren, wonende beide alhier.

En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, ondertekend met den comparant en de getuigen.

 


 

Wouter van Empelen en zijn echtgenote Gyem.

 

 

Wouter trad omstreeks 1909 in dienst van het KNIL en vertrok naar Indonesiƫ waar hij zijn vrouw Gyem zou leren kennen. Na 23 jaar trouwe dienst, hij was toen pas 41 jaar oud, bij het KNIL ging hij met pensioen. Van dit pensioen zou hij uiteindelijk meer dan 50 jaar kunnen genieten. Op 16 februari 1982 publiceerde de Amersfoortse Courant het onderstaande artikel over het 50 jarig jubileum van zijn pensionering .

 

Tijd vloog om voor ex-KNIL-militair

Amersfoorter 50 jaar met pensioen

(Van onze stadsredactie)

 

AMERSFOORT - De nu 91-jarige W. van Empelen hoopt op vrijdag 5 maart in het bijzijn van zijn twaalf kinderen te herdenken. dat hij vijftig jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. in 1932 verliet hij na 23 jaar trouwe dienst het Koninklijke Nederlands Indisch Leger. Een soortgelijk jubileum kwam in de afgelopen twintig jaar slechts eenmaal voor in ons land. Van Empelen verliet op 18-jarige leeftijd zijn geboorteplaats Amersfoort om dienst te nemen in het KNIL. Hoewel hij toen niet in staat was zijn eigen naam te schrijven werkte hij zich in de loop der tropenjaren op tot sergeant 1e klasse. Van Empelen ontpopte zich als een bekwaam scherpschutter. die zowel wist om te gaan met het pistool als met het geweer. Dat leverde hem twaalf onderscheidingen op De meeste medailles ruilde hij tijdens de Tweede Wereldoorlog voor voedsel. Ik heb veel gezien, gedaan en geduveld. maar mijn wapens gebruikte ik alleen om mezelf te verdedigen. Ik heb altijd kalm aan gedaan zonder doden te maken. Ik zei liever: daar gaat ie. in plaats van daar ligt ie. Van Empelen denkt vaak met weemoed terugg aan wat hij noemt ,,de mooiste jaren van zijn leven". Hij heeft veel gezien in zijn soldatentijd, zwierf over de eilanden Sumatra, Borneo en Java. Hij hield ervan om vaak te worden overgeplaats. "De tijd vliegt om wanneer je reist" De tijd vloog zeker om want voor hij er erg in had was hij toe aan zijn pensioen. In 1932 ging hij terug naar Nederland samen met zijn Indische vrouw en zes kinderen. Van Empelen ging weer in Amersfoort wonen en vond een baantje voor acht gulden per week bij de speeltuin Kruiskamp. De Tweede Wereldoorlog maakte daar een einde aan. Van Empelen woont sinds tien jaar in het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. Daar hoopt hij op vrijdag 5 maart in bijzijn van zijn twaalf kinderen en van genodigden, waaronder de directrice Elly van Stekelenburg, zijn bijzondere jubileum te vieren.